Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Aquamo spółka cywilna Magdalena Kalbarczyk-Owczarek, Maciej Owczarek

(Regulamin)

obowiązujący od dnia 15 maja 2018 roku

§ 1. Postanowienia wstępne

1)        Niniejszy regulamin został wydany przez AQUAMO s.c. z siedzibą w Borzęcinie Dużym, ul. Poprzeczna 16, 05-083 Borzęcin Duży, zwaną dalej „Spółką”.

2)        Serwis „AQUAMO Strefa Klienta” jest przeznaczony dla Klientów Spółki, którym Spółka dostarcza wodę źródlaną „Żywiec Perła” w butlach zwrotnych o pojemności 18,9 l. albo 11l. lub dzierżawi Dystrybutory Filtrujące, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Spółką.

3)        Spółka umożliwia swoim Klientom korzystanie z serwisu „AQUAMO Strefa Klienta” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4)        Kontakt ze Spółką w spawach dotyczących Serwisu można nawiązać telefonicznie – pod numerem infolinii 22 733 14 56 do 58, lub drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres: biuro@aquamo.com.pl.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1)        Klient – klient Spółki, który zawarł ze Spółką Umowę.

2)        Produkty – Woda, Produkty Dodatkowe, Urządzenia Filtrujące.

3)        Produkty Dodatkowe – kubki jednorazowe, kawa, herbata, soki owocowe, woda w małych opakowaniach, inne produkty znajdujące się w ofercie Spółki, zamawiane przez Klienta i dostarczane mu podczas dostaw Wody lub osobno.

4)        Regulamin – niniejszy regulamin.

5)        Serwis – serwis „AQUAMO Strefa Klienta”.

6)        Spółka – AQUAMO s.c.

7)        Umowa – umowa najmu urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej, lub inna umowa, zawarta na czas określony lub nieokreślony, na podstawie której Spółka realizuje na rzecz Klienta dostawy Wody, Produktów Dodatkowych lub dzierżawi Dystrybutory Filtrujące.

8)        Woda – woda źródlana „ Żywiec Perła” w butlach zwrotnych o pojemności 18,9 l. lub 11l.

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu, dostęp do Serwisu

1)        Serwis jest systemem informatycznym umożliwiającym Klientom dostęp do informacji związanych z realizacją Umowy oraz dokonywanie określonych dyspozycji lub zgłoszeń związanych z realizacją Umowy.

2)        Spółka nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.

3)        Serwis jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej http://aquamo.abstore.pl/

4)        Dostęp do Serwisu jest możliwy przy użyciu loginu i hasła nadanych Klientowi przez Spółkę.

5)        Korzystanie z Serwisu oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

6)        Po zakończeniu korzystania z Serwisu Klient każdorazowo zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu.

7)        Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Klient może dokonać samodzielnej zmiany hasła w zakładce „Profil”.

8)        W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia przez Klienta hasła na ekranie logowania do Serwisu, dostęp do Serwisu zostanie automatycznie zablokowany. W celu przywrócenia dostępu do Serwisu Klient powinien skontaktować się za pomocą e-mail z Biurem Obsługi Klienta Spółki pod adresem: biuro@aquamo.com.pl

9)        Dla poprawnego korzystania z Serwisu sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a)        zapewniać dostęp do sieci Internet,

b)        posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; Chrome w wersji 2.0  lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; Opera 9 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

c)        zalecana rozdzielczość ekranu to 1024×768 px.

10)    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w ust. 9 powyżej.

§ 4. Czynności dokonywane za pomocą Serwisu

1)        Za pomocą Serwisu Klient może dokonać m.in. następujących czynności związanych z realizacją Umowy:

a)        sprawdzić rozrachunki oraz pobrać faktury VAT,

b)        dokonać edycji danych użytkownika.

2)        Niektóre z funkcji Serwisu mogą być czasowo niedostępne ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1)        Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółka.

2)        Przetwarzanie danych osobowych Klientów podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).

3)        Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: http://www.aquamostrefaklienta.pl/.

4)        Wszelkie dane osobowe Klienta, wykorzystywane przez Spółkę w celu korzystania z Serwisu, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO, ani sprzedawane.

§ 6. Pozostałe zasady dotyczące funkcjonowania i korzystania z Serwisu

1)        Treść Serwisu podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych ustaw.

2)        Prawa autorskie do treści Serwisu przysługują Spółce lub innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Elementy Serwisu, w tym teksty, obrazy, elementy graficzne i dźwięki, nie mogą być, za wyjątkiem dozwolonego prawem użytku osobistego, kopiowane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane, udostępniane publicznie, wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3)        Spółka zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub niektórych jego funkcji z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji, przeglądu, naprawy urządzeń Spółki służących do prowadzenia Serwisu, aktualizacji danych, modernizacji lub rozbudowy Serwisu, a także w powodu działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Spółki.

4)        Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      skutki ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła osobom trzecim,

b)      skutki niewylogowania się z Serwisu po każdorazowym zakończeniu korzystania z Serwisu,

c)      skutki korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu,

d)      skutki nieprawidłowo wykonanych czynności przez Klienta przy użyciu Serwisu,

e)      przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Spółki.

5)        Podczas korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych podczas używania Serwisu

6)        Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

§ 7. Reklamacje

1)        Klient może złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną lub telefonicznie (na adres e-mail lub numer infolinii wskazane w § 1 ust. 4).

2)        Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8. Postanowienia końcowe

1)        Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która jest najbliższa celom tego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2)        Tytuły paragrafów niniejszego Regulaminu zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają znaczenia przy interpretacji Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień.

3)        Spółka zastrzega możliwość odmowy realizacji operacji dokonanej w Serwisie, gdy zaistniałe okoliczności wywołują wątpliwości co do autentyczności operacji. W takim przypadku Spółka niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4)        Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia Serwis.

5)        Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika.

6)        Spółka dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania ” Aquamo Strefa klienta”, jednakże nie gwarantuje, że działanie serwisu będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu lub jego poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki.

7)        Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, w szczególności prawa do rozbudowy i zmian w oprogramowania przeznaczonego do korzystania z serwisu lub jego szaty graficznej.

Załącznik – usługi dostępne dla Klienta w ramach Serwisu

  1. I.         Zapytanie przez stronę http://aquamostrefaklienta.pl

1)        Skorzystanie z formularza kontaktowego nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.

2)        Dostęp do formularza kontaktowego jest nieograniczony w czasie.

3)        Formularz kontaktowy służy wyłącznie do uzyskiwania informacji związanych z działalnością Spółki w zakresie dotyczącym obsługi klienta.

4)        Skorzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie po:

                    a)            uzupełnieniu przez Klienta danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym dostępnym na stronie: http://aquamostrefaklienta.pl. Pola oznaczone na formularzu kontaktowym z użyciem * mają charakter obligatoryjny. Ich wypełnienie jest konieczne w celu udzielenia przez Spółkę odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienie się do podniesionej kwestii;

                    b)            potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień;

                    c)            potwierdzeniu chęci kontaktu ze strony Spółki poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu kontaktowym „Wyślij”.

5)        Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienia się do przedstawionej w formularzu kontaktowym kwestii w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.

  1. II.      Zapytanie przez stronę http://aquamo.com.pl/formularz-dla-klientow lub http://aquamo.com.pl/spytaj-o-oferte

1)        Skorzystanie z formularza kontaktowego nie jest uzależnione od spełnienia przez osobę korzystającą z formularza kontaktowego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.

2)        Dostęp do formularza kontaktowego jest nieograniczony w czasie.

3)        Formularz kontaktowy służy wyłącznie do uzyskiwania informacji związanych z działalnością Spółka lub złożenia zapytania o ofertę.

4)        Skorzystanie z formularza kontaktowego jest możliwe wyłącznie po:

                       a)          uzupełnieniu przez osobę korzystającą z formularza kontaktowego danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym dostępnym na stronie: http://aquamo.com.pl/formularz-dla-klientow lub http://aquamo.com.pl/spytaj-o-oferte. Pola oznaczone na formularzu kontaktowym z użyciem * mają charakter obligatoryjny. Ich wypełnienie jest konieczne w celu udzielenia przez Spółkę odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienie się do podniesionej kwestii;

                      b)          potwierdzeniu przez osobę korzystającą z formularza kontaktowego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień;

                       c)          potwierdzeniu chęci kontaktu ze strony Spółki poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu kontaktowym „Wyślij”.

5)        Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienia się do przedstawionej w formularzu kontaktowym kwestii w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.